Jeśli nasza komórka w Excelu ma zawierać funkcje, pierwszym znakiem w komórce musi być znak równości =. Komórki z tekstem poprzedzonym znakiem = o poprawnej składni to formuły. Formuły możemy budować przy użyciu rozmaitych funkcji bądź operatorów.

Operacje na zbiorach liczbowych

MIN(A1:A5) - znajdowanie minimum

MIN to funkcja zwracająca minimum (najmniejszą wartość) ze wskazanego przedziału komórek.

MAX(A1:A5) - znajdowanie maksimum

MAX to funkcja zwracająca maksimum (największą wartość) ze wskazanego przedziału komórek.

ŚREDNIA(A1:A5) - obliczanie średniej

ŚREDNIA to funkcja zwracająca średnią ze wskazanego przedziału komórek.

SUMA(A1:A5) - sumowanie

SUMA to funkcja zwracająca sumę ze wskazanego przedziału komórek.

Operacje na liczbach

ZAOKR(3,1415; 2) - zaokrąglanie

Funkcja ZAOKR jak sama jej nazwa wskazuje, zaokrągla liczbę z pierwszego argumentu do wskazanej przez drugi argument liczby cyfr po przecinku. Na przykład =ZAOKR(3,1415; 2) zwróci 3,14, a =ZAOKR(3,1415; 0) zwróci 3.

ZAOKR.DÓŁ(3,1415; 2), ZAOKR.GÓRA(3,1415; 2)

Powyższe funkcje zaokrąglają zawsze w dół lub w górę, do wskazanej przez drugi argument liczby cyfr po przecinku.

Funkcje logiczne

PRAWDA(), FAŁSZ()

Pierwsza zwraca prawdę, druga fałsz. Nie przyjmują argumentów.

NIE(PRAWDA()) - negacja/zaprzeczenie

Funkcja NIE dla prawdy zwraca fałsz, a dla fałszu prawdę. Przyjmuje tylko jeden argument.

ORAZ(A1; A2) - koniunkcja

Funkcja ORAZ zwraca prawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie jej argumenty zwracają prawdę. Przyjmuje dowolną ilość argumentów.

LUB(A1; A2) - alternatywa

Funkcja LUB zwraca prawdę, gdy conajmniej jeden z jej argumentów zwraca prawdę. Przyjmuje dowolną ilość argumentów.

JEŻELI(A1=A2; "liczby są równe"; "liczby nie są równe")

Funkcja JEŻELI przyjmuje w pierwszym argumencie wyrażenie zwracające prawdę lub fałsz. W przypadku prawdy, komórka wyświetla drugi argument, a w przypadku fałszu - trzeci.

LICZ.JEŻELI(A1:A5; ">"&B1) - zliczanie warunkowe

Funkcja LICZ.JEŻELI liczy komórki, które spełniają podany warunek. Pierwszy argument musi zawierać rozpatrywany przedział komórek, natomiast drugi kryterium ich zliczania. Kryterium musi być ciągiem znaków, na przykład ">3", "<10", "=5", "="&B1.
Czym jest ten znak &?

Operatory porównania

We wszystkich funkcjach JEŻELI możemy użyć operatorów porównania takich jak:
= równe
< mniejsze niż
> większe niż
<= mniejsze lub równe
>= większe lub równe
<> różne (nierówne)

SUMA.JEŻELI(A1:A5; ">"&B1) - sumowanie warunkowe

Funkcja SUMA.JEŻELI działa analogicznie do funckcji LICZ.JEŻELI, z tą różnicą, że zamiast liczby elementów spełniających dane kryterium, zwraca ich sumę.

Funkcje wyszukujące

WYSZUKAJ.PIONOWO(A1; B1:C3; 2)

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukuje wartość pierwszego argumentu w pierwszej kolumnie tabeli z drugiego argumentu, a następnie zwraca wartość z tabeli z drugiego argumentu z tego samego wiersza co znaleziona liczba, a kolumny określonej przez trzeci parametr (2 oznacza drugą kolumnę od lewej).

Funkcje matematyczne

Potęgowanie

Operator ^ potęguje liczby. Na przykład =2^3 zwraca wynik 8. Operator ten możemy zastąpić także funkcją POTĘGA, na przykład =POTĘGA(2; 3) zwraca 8.

PIERWIASTEK(16) - pierwiastek drugiego stopnia

Funkcja PIERWIASTEK oblicza wartość pierwiastka drugiego stopnia z liczby podanej w argumencie. Wynik dla powyższego przykładu wynosi 4.

MOD(9; 2) - reszta z dzielenia

Funkcja MOD zwraca resztę z dzielenia liczby z pierwszego argumentu przez liczbę z drugiego argumentu. Wynik dla powyższego przykładu wynosi 1.

PI() - liczba pi

Zwraca wartość liczby pi z dokładnością do 15 liczb po przecinku, nie przyjmuje argumentów.

SIN(PI()/2), COS(0)

SIN i COS odpowiadają funkcjom trygonometrycznym sinus i cosinus. Obie funkcje z przykładu zwracają wartości 1.

RADIANY(180) - stopnie na radiany

Funkcja RADIANY przydaje się do zamiany kąta wyrażonego w stopniach na radiany. Na przykład odpowiednikiem zapisu SIN(PI()/2) będzie SIN(RADIANY(90)), ponieważ połowa liczby pi reprezentuje 90°. Wartość funkcji z przykładu jest równa wartości liczby pi.

STOPNIE(PI()) - radiany na stopnie

Funkcja STOPNIE zamienia radiany na stopnie. Funkcja z przykładu zwróci wartość 180.

SILNIA(4)

Oblicza silnię z liczby podanej w argumencie. Wynik dla powyższego przykładu to 4 * 3 * 2 * 1 czyli 24.

Operacje na tekstach

Operator & (ampersand)

Operator & służy w Excelu do konkatenacji (łączenia) ciągów znaków w jeden. Łączyć w ten sposób można również zawartości komórek, także tych zawierających wartość liczbową. Na przykład "te"&"st" zwróci wartość test, a A1&"st" zwróci wartość komórki A1 złączoną z znakami st.

DŁ("tekst") - długość tekstu

Funkcja zwraca liczbę znaków w ciągu znaków. Funkcja z przykładu zwraca wartość 5.

LEWY("teksty"), PRAWY("teksty")

Funkcja LEWY zwraca pierwszy znak ciągu znaków, natomiast funkcja PRAWY zwraca ostatni znak ciągu. Funkcje z przykładu zwracają kolejno wartości t i y.

KOD("a")

Funkcja KOD zwraca kod liczbowy pierwszego znaku w tekście. Dla a będzie to wartość 97.

ZNAK(97)

Funkcja KOD zwraca znak znajdujący się pod podanym kodem. Dla wartości 97 będzie to a.

Funkcje KOD i ZNAK przydają się na przykład przy tworzeniu szyfru Cezara.