Zadanie 3. Test. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi. Zadanie 3.1. (0-1) Czas można odczytywać na zegarach tradycyjnych i na zegarach binarnych. Poniżej zamieszczono przykładowy sposób zapisu godziny 12:46:39 na zegarze binarnym: - każda kolumna odpowiada jednej cyfrze zapisu dziesiętnego godziny przedstawionej w postaci binarnej, - czarny kwadrat (np. dioda zegara świeci) oznacza 1, - biały kwadrat (np. dioda zegara nie świeci) oznacza 0, - kwadraty w najniższym wierszu odpowiadają najmniej znaczącym cyfrom zapisu binarnego.

Zadanie 3.1.

Zadanie 3.1. Tabelka prawda-fałsz
Odp.: FPPF
Zegar A wskazuje godzinę 22:30:49, a nie 22:30:48.
Zegar D wskazuje godzinę 17:49:52, a nie 17:48:54

Zadanie 3.2.

Zadanie 3.2. (0-1) W poniższym algorytmie n jest nieujemną liczbą całkowitą, mod to operator reszty z dzielenia, div to operator dzielenia całkowitego. 1. Po wykonaniu algorytmu dla n = 45778 zmienna w przyjmuje wartość 30. 2. Po wykonaniu algorytmu dla liczby n wartością zmiennej w jest suma cyfr liczby n w zapisie dziesiętnym. 3. Podczas wykonywania algorytmu n = 1234 w kolejnych iteracjach pętli dopóki, zmienna w przyjmuje wartości 1, 2, 3, 10. 4. Po wykonaniu algorytmu dla n = 11111 zmienna w przyjmuje wartość 5.
Algorytm ten sumuje wszystkie cyfry podanej liczby, wynik zapisywany jest w zmiennej w.

1. Po wykonaniu algorytmu dla n = 45778 zmienna w przyjmuje wartość 30.

Fałsz, po wykonaniu algorytmu dla tej liczby, zmienna w przyjmuje wartość 31, ponieważ 4 + 5 + 7 + 7 + 8 = 31.

2. Po wykonaniu algorytmu dla liczby n wartością zmiennej w jest suma cyfr liczby n w zapisie dziesiętnym.

Prawda, w zmiennej w zapisywana jest suma cyfr liczby n w zapisie dziesiętnym.

3. Podczas wykonywania algorytmu n = 1234 w kolejnych iteracjach pętli dopóki, zmienna w przyjmuje wartości 1, 2, 3, 10. 4.

Fałsz, ponieważ cyfry liczby n sumowane są od końca, zatem w kolejnych iteracjach pętli dopóki zmienna w przyjmuje wartości 4, 7, 9, 10, a nie 1, 3, 6, 10.

4. Po wykonaniu algorytmu dla n = 11111 zmienna w przyjmuje wartość 5.

Prawda, po wykonaniu algorytmu dla tej liczby, zmienna w przyjmuje wartość 5, ponieważ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5.

Zadanie 3.3.

Zadanie 3.3. (0-1) Dana jest konfiguracja interfejsu sieciowego komputerów A i B. Dla komputera A: Adres IPv4: 192.168.10.65 Maska sieci: 255.255.255.0 Dla komputera B: Adres IPv4: 192.168.10.128 Maska sieci: 255.255.255.0 1. Komputer A i komputer B są w tej samej sieci. 2. Adresem sieci dla komputera A jest adres 192.168.10.0. 3. Dla maski 255.255.255.0 są dostępne 254 adresy hostów. 4. Adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy komputer B, to 192.168.255.255.

1. Komputer A i komputer B są w tej samej sieci.

Prawda, ponieważ oba komputery znajdują się w sieci 192.168.10.
Maska sieci 255.255.255.0 oznacza, że pierwsze 3 człony adresu są identyfikatorem sieci.

2. Adresem sieci dla komputera A jest adres 192.168.10.0.

Prawda
Aby wyliczyć adres sieci dla komputera, należy najpierw zapisać adres komputera i maskę sieci w postaci binarnej:

192.168.010.065 = 11000000.10101000.00001010.01000001
255.255.255.000 = 11111111.11111111.11111111.00000000

a następnie dokonać operacji AND dla każdej pary odpowiadających sobie liczb w obu adresach:

11000000.10101000.00001010.01000001
11111111.11111111.11111111.00000000

11000000.10101000.00001010.00000000 = 192.168.10.0

Wynikiem jest szukany adres sieci.

3. Dla maski 255.255.255.0 są dostępne 254 adresy hostów.

Prawda, ponieważ liczba dostępnych adresów hostów w danej sieci jest zawsze o 2 mniejsza od możliwych unikalnych adresów w tej sieci (zarezerwowany jest adres z końcówką .0 - adres podsieci, oraz adres z końcówką .255 - adres rozgłoszeniowy, czyli inaczej broadcast).

4. Adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy komputer B, to 192.168.255.255.

Fałsz, adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy komputer B, to 192.168.10.255. Adres ten jest identyczny dla komputera A, ponieważ oba komputery mają jednakową maskę podsieci.

Aby wyliczyć adres rozgłoszeniowy sieci, należy najpierw wyliczyć adres podsieci, co uczyniliśmy w ramach poprzedniego podpunktu 2.

Następnie adres podsieci należy dodać do zanegowanej maski podsieci:

maska podsieci:
255.255.255.000 = 11111111.11111111.11111111.00000000
zanegowana maska podsieci:
000.000.000.255 = 00000000.00000000.00000000.11111111
adres podsieci:
192.168.010.000 = 11000000.10101000.00001010.00000000

adres podsieci + zanegowana maska podsieci:
00000000.00000000.00000000.11111111
+
11000000.10101000.00001010.00000000
=
11000000.10101000.00001010.11111111 = 192.168.010.255

Zatem adres rozgłoszeniowy sieci to 192.168.010.255.

Zadanie 3.4.

Zadanie 3.4. (0-1) Dana jest tabela pracownicy oraz zapytanie SQL SELECT * FROM pracownicy WHERE pensja < 2000 ORDER BY staz DESC;

1. Wynik powyższego zapytania to 3.

Fałsz, ponieważ to zapytanie SQL zwraca nam rekordy, a nie liczbę rekordów.

2. Wynikiem powyższego zapytania jest zestawienie: ...

Prawda, z racji że w zapytaniu został użyty znak gwiazdki (SELECT *), z tabeli wybierane są wszystkie pola. Dodatkowo filtrujemy po pensji - pensja musi być niższa niż 2000 (WHERE pensja < 2000), oraz sortujemy po stażu malejąco (ORDER BY staz DESC).

3. Wynikiem zapytania będą wiersze z tabeli pracownicy, zawierające wszystkie dane z tej tabeli dotyczące pracowników, dla których wartość z kolumny pensja jest mniejsza niż 2000, posortowane nierosnąco według parametru staz

Prawda

4. Wynikiem powyższego zapytania jest zestawienie: ...

Fałsz, ponieważ w zapytaniu został użyty znak gwiazdki (SELECT *), więc z tabeli wybierane są wszystkie pola, a nie tylko nrp, staz, pensja jak w poniższym zestawieniu. Oprócz tego, pole staz powinno zostać posortowane malejąco.